A picture

Navigace

Obsah

Hluboké loukyJMK

JmKsloup se sochou sv. Šebestiána

Předcházení vzniku odpadů - městys Šatov

publicita

Sousoší Ukřižovaného s pannou Marií

sousoší ukřižovaného s pannou Marií

Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro městys Šatov

LVV publicita

Oprava střechy hasičské zbrojnice JSDH Šatov, etapa č. 3

oprava strechy hasicske zbrojnice

Krojované hody - kroje pro Šatov II.

publicita projektu Krojované hody-Kroje pro Šatov II.

Mezigenerační hřiště Šatov

publicita mezigenerační hřiště

Projekt Vinařské turistické označníky Městys Šatov je spolufinancován JMK dotačním programem Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021, JMK PVVOZ 2021, č.dot.sml. JMK070163/21/ORR. Výše dotace 100 000 Kč.

Publicita Vinařské označníky Šatov

publicita vaky

Projektová dokumentace dálkové cyklostezky Znojmo-Chvalovice-Šatov, úsek Šatov

Cílem projektu je vytvoření projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby na cyklostezku v úseku Šatov - Chvalovice (sklepy) jako součást propojení Znojma a Chvalovice, Nový Šaldorf a Šatov pro pěší a cyklisty. Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 137 940 Kč na základě smlouvy č. JMK071635/21/ORR.

tabule

výseč

Projekt „014D26200 1372 – DA Městys Šatov

Městys Šatov pro JSDH Šatov pořídil nový dopravní automobilv rámci akce „„014D26200 1372 – DA Městys Šatov““.

Celkové náklady činily 948519,-Kč. Pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku ze Šatova finančně podpoří Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky částkou 450.000,-Kč z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzvy JSDH_ V2_ 2021 Pořízení nového dopravního automobilu“, Jihomoravský kraj přispěje ve výši 2/3 ze skutečně poskytnuté investiční dotace od MV GŘ HZS ČR a to dle smlouvy JMK 3523/2021 na projektu s názvem "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šatov. Výše uvedené dotace byly použity na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního automobilu DA-L1Z pro JSDH Šatov.   

MV ČRHZSJMK

Rozšíření systému separace odpadů-Městys Šatov - Publicita OPŽP

Rozšíření systému separace odpadů-Městys Šatov - Publicita OPŽP

Integrovaný regionální operační program  Ministerstva pro místní rozvoj  ČR realizoval městys Šatov projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy. z programu 11703

plakát

 

Publicita projektu při realizaci

 

 

publicita projektu MAS_reko hasicske zborojnice etapa 2

JMK CAS

Městys z dotace MMR vybudoval multifunkční dětské hřiště v parčíku při vjezdu do obce od Havraníků.

Název akce: Multifunkční dětské hřiště Šatov I.

identifikační číslo akce: 117D8219H5085

Program: Podpora rozvoje regionů 2019

Výše poskytnuté dotace: 205 135,- Kč, celkové náklady 311,242,25 Kč

publicita hriste

 

Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodloužení inženýrských sítí, SO 02 vodovod (2. část)

Městys Šatov získal v roce 2019 dotaci Jihomoravského kraje z programu 1 Podpora v oblasti vodárenství na akci s názvem "Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodloužení inženýrských sítí, SO 02 vodovod (2. část)".

Realizaci jsme zahájili 19.3.2020. Dodavatelem prodloužení vodovodu pro domy od bytovky u Staré roty směrem k vlakovému nádraží je společnost COLAS CZ, a. s.

Výše dotace z JMK činí 1 771 100 Kč (max 70% celkových uznatelných výdajů).

plakatrealizace

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 1 - přístavba

EU MMR logo

NÁZEV PROJEKTU:  Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 1 - přístavba

ČÍSLO PROJEKTU:    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011535

ŽADATEL:                  Městys Šatov, Šatov 124, 671 22 Šatov, IČ 00293580, DIČ CZ00293580.

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

         Hlavním cílem projektu je zajištění dostatečného zázemí pro garážování zásahové techniky CAS Tatra a CAS LIAZ a také adekvátního zázemí pro členy JSDH městyse Šatov, čímž dojde i ke zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice, jež je jednou ze složek IZS, s důrazem na připravenost ke změnám klimatu. Nynější prostory pro garážování zásahové techniky a prostory zázemí pro činnost členů naší jednotky jsou nevyhovující a neodpovídají požadavkům ČSN 73 5710. Cílem projektu je realizace rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov formou přístavby k současné hasičské zbrojnici, jež prostorově nevyhovuje potřebám místního JSDH. Nyní hasiči nedisponují adekvátním sociálním zařízením, dílnou, šatnou, či dalšími relevantními prostory potřebnými pro výkon služby (tyto prostory budou předmětem rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 2 – prostory pro činnost), ale především mají k dispozici nedostatečné prostory po garážování dvou CAS. V tomto projektu půjde o stavbu a stavební úpravy v areálu hasičské zbrojnice formou přístavby k současné budově JSDH městyse Šatov za účelem zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice a za účelem zajištění adekvátní akceschopnosti při výjezdu JSDH městyse Šatov, jež je jednou ze základních složek IZS.

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.549.998,59- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.425.000,- Kč

eu logoPRV

Městys Šatov realizuje z Programu rozvoje venkova ČR projekt na výstavbu mechanické ochrany drátěných oplocenek za účelem ochrany melioračních a zpevňujících dřevin před jejich poškozením zvěří.

Název projektu: Výstavba drátěných oplocenek

Registrační číslo: 19/008/08519/564/000039

Opatření: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Místo realizace: Chvalovický kopec - rovina, 671 22 Šatov, okres Znojmo

Výše dotace: 140 250,- Kč, příspěvek společenství EU - 69 423,- Kč, příspěvěk z národních zdrojů 70 827,- Kč.

realizace

plakat

Projekt Šatov - zateplení kulturního domu č. p. 124

Publicita projektu: Šatov - zateplení kulturního domu č. p. 124,  Žadatel: městys Šatov , CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001638.

publicita projektu

 

 

 

 

ke stažení