A picture

Navigace

Obsah

 

logo

Realizace tři vzájemných setkání dětí ze Šatova a Unterretzbachu (přeshraničních sousedů).
První setkání proběhlo v Retzbachu (seznámení dětí, doprovodný program o ochraně přírody a zvířat).

Druhé setkání dětí na dětském hřišti v Šatově (rozhovor o životě na obou stranách hranic, společné zvyky a tradice).
Aktivní spolupráce dětí při hře.
Třetí setkání – společný výlet dětí i s rodiči do Vídně.
Plánovaná návštěva vídeňských kulturních památek a dětské atrakce.
Studenti cestovního ruchu budou průvodci a pomohou při tlumočení konverzace dětí i dospělých.
Zapojení rodičů, získání zájmu o jazykovou vybavenost svých dětí, prohloubení kamarádství.
Nezbytnou aktivitou je získání základních znalostí německého jazyka u českých dětí. Z tohoto důvodu bude
do projektu zahrnut vzdělávacího pracovník (lektor němčiny). Lekce němčiny budou cca 2x zahrnuty do výuky
(denního programu) v MŠ Šatov. Lektor bude doprovázet děti na všech setkání.

Realisation von drei Zusammentreffen der Kinder aus Šatov und Unterretzbach (Nachbarn über die Grenze).
Erstes Zusammentreffen wird in Retzbach durchgeführt (gegenseitiges Kennenlernen der Kinder, begleitendes
Programm zum Thema Tier- und Umweltschutz).
Zweites Zusammentreffen wird in Šatov auf dem Kinderspielplatz veranstaltet (Gespräche über das Leben
auf beiden Seiten der Grenze, gemeinsame Sitten und Bräuche). Aktive Zusammenarbeit der Kinder beim Spiel.
Drittes Zusammentreffen – gemeinsame Ausflugsreise der Kinder mit ihren Eltern nach Wien.
Geplant ist Besuch von kulturellen Sehenswürdigkeiten und Kinder-Attraktion. Schüler der Fachrichtung Tourismus
wirken als Reiseführer und bieten Beistand durch allfälliges Dolmetschen der Kommunikation zwischen Kindern
und auch Erwachsenen an. Einbindung der Eltern, Erwecken von Interesse um Sprachausstattung ihrer Kinder,
Vertiefung der Freundschaft.  
Unentbehrliche Tätigkeit ist Erwerb von Grundkenntnissen der deutschen Sprache bei den tschechischen Kindern.
Aus diesem Grund wird das Projekt auch Bildungsarbeit (einen Deutschlektor) umfassen.
Deutschkurs wird ca 2x im Unterricht (Tagesprogramm) in dem Kindergarten Šatov enthalten sein.
Der Lektor wird die Kinder bei allen Zusammentreffen begleiten.

Cílem projektu je seznámení se dětí, základy německého jazyka u českých dětí a českého u rakouských dětí,
spolupráce na společných úkolech, budování kamarádství. Zapojení rodičů k získání zájmu o jazykovou vybavenost
svých dětí. Cílové skupiny: Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku 4-6 let.
Další cílovou skupinou jsou rodiče, studenti SOU.

Projektziel ist das Kennenlernen der Kinder, die Grundlangen des Deutchen für tschechische Kinder des Tschechischen
für österreicjische Kinder, Zusammenarbeit bei gemeinsamen Aufgaben, Aufbau von Freundschaften.
Einbeziehung der Eltern, um Interesse an den Sprachkenntnissen ihrer Kinder zu wecken.
Zielgruppen: Die Hauptzielgruppe sind Kinder im Alter von 4-6 Jahren. Eine weitere Zielgruppe sind Eltern, Schüler der SOU.

plakat

 

 

logo
plakat

 

jedna

jedna_dva

jednicka

22.03.2022

BKSU I. 1.setkání/Treffen

BKSU I. 1.setkání/Treffen

Fotogalerie z 1. setkání projektu BKSU I. Fotogalerie vom 1. Treffen des Projektes BKSU I.

Detail

plakat

dvojka

 

karta

karta

trojka

3plakat

22.03.2022

BKSU I. Výlet do Vídně/Reise nach Wien

BKSU I. Výlet do Vídně/Reise nach Wien

Fotogalerie z výletu do Vídně projektu BKSU I. Fotogalerie von der BKSU I Projektreise nach Wien.

Detail

22.03.2022

BKSU I. 2.setkání/Treffen

BKSU I. 2.setkání/Treffen

Fotogalerie z 2.setkání projektu BKSU I. Fotogalerie vom 1. Treffen des Projektes BKSU I.

Detail

logo

fotofoto