A picture

Navigace

Obsah

Popis projektu

at_CZ_logo

Projekt: 150 let šatovské továrny na keramiku/150 Jahre Keramikfabrik Šatov

zkratka názvu projektu: STF - 150, číslo projektu: KPF - 02- 261

 

Popis projektu: 
Společné oslavy 150 let od založení šatovské továrny na keramiku, kde od jejich prvních let spolu pracovali dělníci a technici obou národů od roku 1873.
Příprava worshopu a materiálů, výstavy k tomuto významnému výročí technické památky, která hýbala dějinami obou příhraničních regiónů.
Připomenutí společné práce, věhlasu keramických výrobků z této továrny. Výroba studijních dvoujazyčných materiálů pro výuku v MŠ, ZŠ, SŠ (dějiny, výtvarná výchova, vlastivěda, apod.), které budou využity jak v českých, tak i rakouských školách při výuce.
Výstava bude putovní. Zahájení výstavy bude v Unterretzbachu 14.7.2022 v 19.00 na úřadu - Gemeinde Retzbach/ i s workshopem v Retzu 30.7.2022 v 18:00 v Muzeu Retz a Jihomoravské galérii 30.7.2022 od 18.00 hod.
Po ukončení projektu se výstava přesune do Šatova, kde bude trvale instalována.
Vytvoření tématické dvoujazyčné publikace (kniha) i katalogu výstavy.

 

Gemeinsame Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Keramikfabrik Šatov, in der Arbeiter und Techniker beider Nationen seit ihren ersten Jahren seit 1873 zusammenarbeiten.
Vorbereitung eines Workshops und Materialien einer Ausstellung zu diesem wichtigen Jubiläum eines technischen Denkmals, das die Geschichte beider Grenzregionen bewegte.
Eine Erinnerung an die gemeinsame Arbeit, den Ruf der Keramikprodukte aus dieser Fabrik. Erstellung von zweisprachigen Lernmaterialien für den Unterricht in Kindergärten, Grundschulen, Gymnasien (Geschichte, Kunsterziehung, Heimatkunde etc.), die sowohl an tschechischen als auch an österreichischen Schulen im Unterricht eingesetzt werden.
Die Ausstellung wird wandern.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 14.07.2022 um 19:00 Uhr in der Geschäftsstelle - Gemeinde Retzbach/ mit einem Workshop in Retz am 30.07.2022 um 18:00 Uhr im Museum Retz und Südmähren statt Galerie am 30.07.2022 ab 18:00 Uhr

Erstellung einer thematischen zweisprachigen Publikation (Buch) und eines Ausstellungskatalogs.

 

motivDopad projektu:

Továrna vznikla za doby Rakouska-Uherska, na jejím provozu se tedy v první polovině její existence podíleli jak obyvatelé Česka, tak i Rakouska. Z hlediska významu a historie je tak téma továrny pro oba národy společné. Doprovodné akce budou probíhat na obou stranách. Veškeré materiály a prospekty budou dvoujazyčné. Projekt zvýši spolupráci a setkávání obyvatel v příhraniční oblasti vedoucí k zvýšení hrdosti na společné úspěchy, kdy výrobky vyrobené společným úsilím byly využívány po celém světě.
Zvýšení povědomí o úzké spolupráci obou národů ve dvoujazyčných výukových materiálech, didaktických pomůckách.

 

Die Fabrik wurde während der Zeit von Österreich-Ungarn gegründet, so dass in der ersten Hälfte ihres Bestehens sowohl Einwohner der Tschechischen Republik als auch Österreichs an ihrem Betrieb beteiligt waren. In Bedeutung und Geschichte ist das Thema der Fabrik beider Nationen gemeint. Begleitende Veranstaltungen finden auf beiden Seiten statt. Alle Materialien und Broschüren werden zweisprachig sein. Das Projekt wird die Zusammenarbeit und Menschenansammlungen im Grenzgebiet verstärken, was zu mehr Stolz auf gemeinsame Erfolge führt, wenn Produkte, die durch gemeinsame Anstrengungen auf der ganzen Welt hergestellt wurden, verwendet werden.
Sensibilisierung für die enge Zusammenarbeit beider Nationen in zweisprachigen Lehrmaterialien, Lehrmitteln.